Dokumenty

Dokumenty

Regulamin korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych…

Procedura kształcenia na odległość…

Regulamin Google Workspace (dawniej G-Suite)…

WSO – nauczanie na odległość…

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Poznaniu…

Misja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Poznaniu…

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny – 2021/22

RODO SP65 – Ogólna klauzula informacyjna…

RODO SP65 – Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny – ewidencja wejść…

RODO SP65 – Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły  – świetlicy – klauzula informacyjna…

RODO P175 – 1 – Klauzula informacyjna – ogólna…

RODO P175 – 2 – Monitoring wizyjny – ewidencja wejść – klauzula informacyjna…

RODO P175 – 3 – Upoważnienie do odbioru dziecka – klauzula informacyjna…

RODO P175 – 4 – Informacja o stanie zdrowia dziecka – zgodna z art. 155 Prawa oświatowego…

RODO P175 – 5A – Wizerunek dziecka i rodzica – wersja podstawowa…

RODO P175 – 5B – Wizerunek dziecka i rodzica – wersja rozszerzona…

RODO P175 – 6A – Wizerunek osób innych niż dzieci (dla drugiego rodzica, babci, dziadka i innych osób) – wersja podstawowa…

RODO P175 – 6B – Wizerunek osób innych niż dzieci (dla drugiego rodzica, babci, dziadka i innych osób) – wersja rozszerzona…

RODO P175 – 7 – Konkurs – zgoda na przetwarzanie danych osób spoza przedszkola – klauzula informacyjna...

Polityka cookies na stronie https://zsp5.poznan.pl…

Indywidualny program nauki – procedura…

Indywidualny program nauki – wniosek…

Opinia lekarska – zal.2…

Procedura obiegu orzeczeń i opinii…

Procedura odbierania dzieci ze szkoły…

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawic…

Procedura przyjmowania skarg i wniosków…

Procedura zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego…

Regulamin korzystania z placu zabaw…

Regulamin korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych…

Regulamin działalności Samorządu Uczniowskiego…

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych…

Regulamin świetlicy szkolnej…

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej…

Zasady korzystania z dziennika elektronicznego…

Zasady korzystania z telefonów komórkowych…

Zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego…

Regulamin pracowni komputerowej…

Regulamin korzystania z czytnika w Przedszkolu…

Dokumenty dla pracowników szkoły:

Wniosek o przyznanie dofinansowania wypoczynku…

Wniosek o przyznanie zapomogi losowej/rzeczowej…

Duplikaty: