Logopedia

W naszym Zespole mamy specjalny gabinet do zajęć logopedycznych, który znajduje się na parterze. Na dzieci czeka w nim wiele gier i zabaw oraz pomocnicy logopedy, czyli sympatyczna Pani Sowa oraz Detektyw Szczurek.

Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w grupach 2-4 osobowych.

Dzieci obejmowane są pomocą na podstawie badań przesiewowych prowadzonych na początku roku szkolnego lub na podstawie opinii czy orzeczenia z poradni psychologiczno-pedgogicznej.

Dla sukcesu terapii logopedycznej niezbędna jest też współpraca z rodzicami dziecka.

Czym się zajmuje logopeda?

Do zadań logopedy w przedszkolu i szkole należy w szczególności:

1) Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;

2) Prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3) Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

4) Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola i szkoły,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Podstawa prawna:
§ 25 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U., poz. 1591).

Propozycje ćwiczeń:

ćwiczenia oddechowe…

ćwiczenia artykulacyjne…