Klasy dwujęzyczne

Zapraszamy do dwujęzycznej klasy VII!

Charakterystyka klasy dwujęzycznej
Klasa dwujęzyczna jest propozycją dla uczniów klas VI, którzy chcieliby pogłębiać swoją znajomość
języka angielskiego w szerszym wymiarze niż w klasach ogólnodostępnych. Nauka w klasie
dwujęzycznej trwa przez dwa lata – w klasie VII i VIII.

W klasie tej tygodniowo realizuje się 5 godzin języka angielskiego (o dwie godziny więcej
niż w pozostałych klasach), dodatkowo również dwa przedmioty prowadzone są częściowo
po angielsku – może to być np. matematyka, fizyka, geografia czy historia. Daje to znakomitą okazję
do przyswojenia specjalistycznego słownictwa z danej dziedziny wiedzy, co może okazać się
niezwykle przydatne w przyszłości. Ponadto uczniowie – tak, jak w pozostałych klasach VII –
rozpoczynają naukę języka niemieckiego od podstaw w wymiarze 2 godzin tygodniowo lub na takich
samych zasadach mogą kontynuowad naukę języka hiszpaoskiego.

Zalety nauczania dwujęzycznego
Uczniowie realizujący naukę w oddziale dwujęzycznym są zmotywowani do poszerzania swojej
wiedzy językowej, a dzięki zwiększonej liczbie godzin języka mają więcej czasu na kształtowanie
umiejętności swobodnego komunikowania się po angielsku, zarówno w mowie, jak i w piśmie.
Po dwóch latach takiej nauki są świetnie przygotowani do egzaminu ósmoklasisty i osiągają wysokie
wyniki. Mają również czas na poszerzanie wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych i udział
w projektach, w tym również we współpracy ze szkołami z zagranicy (np. eTwinning). Nauka języka
obcego w takiej formie poszerza horyzonty młodych ludzi i wspiera ich wszechstronny rozwój.

Egzamin do klasy dwujęzycznej
Rekrutacja do klasy dwujęzycznej przeprowadzana jest na podstawie wyniku testu predyspozycji
językowych pod koniec klasy VI, do którego przystępują chętni uczniowie. Jest to rodzaj sprawdzianu,
który nie sprawdza znajomości języka angielskiego, ale bada, w jakim stopniu kandydat do klasy
dwujęzycznej wykazuje się wyczuciem językowym, jak szeroki zasób słownictwa i związków
frazeologicznych posiada, na ile potrafi samodzielnie wyciągać wnioski i odkrywać reguły.

Więcej informacji (nabór 2022)…